Block Level

Block Level Incremental Backup

Retrospect har nu möjlighet att säkerhetskopiera endast de delar av en fil som har ändrats (Blocknivå, Inkrementell säkerhetskopiering). 

Många program som Microsoft Outlook för Windows och FileMaker har stora filer som ständigt förändras i små steg. 

När ni har aktiverat blocknivå inkrementell backup för ett backup skript, kommer nästa säkerhetskopiering vara en fullständig säkerhetskopia av ändrade filer. För stora filer, kommer efterföljande säkerhetskopieringar bra lagra endast block som ändrats sedan den tidigare säkerhetskopiering. 

När ni återställer en fil, som backas upp med den här funktionen, så återställer Retrospect filen först från säkerhetskopian och sedan de efterföljande stegen (blocken). 

För att återställa den 5: e säkerhetskopia av en fil, till exempel, kommer Retrospect återställa den filens första fullständig säkerhetskopia, och sedan var och en av följande fyra olika blocken för den filen. 

Blocknivå inkrementell backup fungerar med befintliga Retrospect fil nivå funktioner. 

Blocknivå inkrementell backup fungerar med olika backup set typer, t.ex. disk, fil och band.

Storage Savings

Med Retrospect blocknivå inkrementell säkerhetskopiering aktiverad, kan betydande besparingar göras gällande lagring vid säkerhetskopiering av vissa stora filer, över 90% för daglig användning i vissa fall.¨

Beroende på hur det specifik programmet lagrar och ändrar sina uppgifter, kan lagrings besparingar från blocknivå inkrementell säkerhetskopiering kan variera. 

Retrospect utesluter automatiskt ett antal kända filtyper som inte omfattas av blocknivå inkrementell backup, och ni kan lätt lägga till andra.

Enabling block level incremental backup

Aktivera blocknivå inkrementell backup

Blockera nivå inkrementell backup är ett backup alternativ. 

Detta görs på ett enkelt sätt för ert backup skript eller via backup guiden när ni använder dina befintliga väljare / regler. Uppdatering av Retrospect klienterna är inte nödvändig. 

(Windows immediate backup)